In een postchristelijk tijdperk verandert niet alleen de kerk, maar ook de leiding van de kerk en niet alleen de notie van leiding, maar ook de wijze van leidinggeven in de kerkelijke praktijk van alle dag. Gemeenteleden verstaan de betekenis van het kerkelijk ambt niet altijd meer, dat geldt soms ook voor ambtsdragers zelf. Het wordt in sommige kerken steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om voldoende ambtsdragers te vinden die met elkaar leiding willen en kunnen geven aan de kerk. Tegelijk valt een (te) functionele en/of pragmatische stijl van leiderschap waar te nemen, maar ook een (over)geestelijk accent op het ambt. In veel krimpende kerken met een slinkend aantal ambtsdragers wordt de discussie, of soms strijd, gevoerd over de vrouw in het ambt, terwijl in andere kerken er nauwelijks mannelijke ambtsdragers te vinden zijn. Daarbij stellen Fresh expressions of church nieuwe uitdagingen aan traditionele vormen van de geloofsgemeenschap en de wijze waarop aan die nieuwe verschijningsvormen aandacht moet worden gegeven. Sommige geloofsgemeenschappen proberen daar aandacht voor te hebben. De Protestantse Kerk in Nederland richt zich daar bijvoorbeeld op, maar ook op de positie van de Hbo-voorganger / kerkelijk werker en of deze al dan niet sacramentsbevoegdheid heeft. Bezinning vindt plaats op het vierde ambt voor kerkelijk werkers. Die discussie gaat niet aan het sinds mei 2023 herenigde kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken) voorbij. Terwijl in de managementliteratuur en ook in de theologische literatuur leiderschap ‘hot’ is, lijkt het met de kerk en het ambt of leiderschap kommer en kwel. Centraal tijdens het symposium gaat het over de vraag wat er aan de hand is met het ambt, om een oude vraag op te pakken, en wat er aan de hand zou moeten zijn met het ambt. Tijdens dit symposium is er niet alleen oog voor de twee genoemde geloofsgemeenschappen, maar horen we ook episcopale en baptistische perspectieven op ambt en leiderschap in de eigen geloofsgemeenschap, maar ook op ontwikkelingen in de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Van harte welkom!

Download hier het programma: Programma symposium ambt

Tijd en plaats
Vrijdagmorgen 29 september 2023
09:45-12:30 uur
Locatie: TU Kampen | Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht

Deelname
We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt voor het symposium.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar  info@religie-recht.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.